معرفی کتاب قدرت

زمانی کـه راز پخش شد، دانلود کتاب قهرمان اثر راندا برن بـه سرعت درون سرتاسر دنیـا از فردی بـه فرد دیگر منتقل شد. دانلود کتاب قهرمان اثر راندا برن امروزه مـیلیون‌ها نفر درون کشورها زندگی خود را با روش‌های اعجاب‌انگیز این دانش، دگرگون کرده‌اند.

هنگامـی‌که مردم از راز آموختند کـه چگونـه مـی‌توان زندگی را تغییر داد، هزاران داستان واقعی را با من درون مـیان گذاشتند و من بصیرت بیشتری دربارۀ علل بروز مشکلات درون زندگی مردم پیدا کردم و با این دانسته‌های جدید، دانش جدید "قدرت" حاصل شد، دانشی کـه مـی‌تواند زندگی را فوراً تغییر دهد.

راز؛ قانون جذب قدرتمندترین نیرویی کـه بر زندگی ما حاکم هست را آشکار کرد و قدرت عصارۀ تمام چیزهایی هست که از زمان انتشار راز درون سال 2006 آموخته‌ام. دانلود کتاب قهرمان اثر راندا برن قدرتی کـه قرار هست با مطالعه این کتاب با آن آشنا شوید، چیزی هست که مـی‌تواند ارتباطات، وضعیت مالی، تندرستی، شادی، حرفه و تمام زندگی شما را دگرگون سازد.

مطالعۀ کتاب راز به منظور مطالعۀ این کتاب و تغییر روند زندگی ضروری نیست زیرا هر آنچه کـه برای این تغییر بـه آن نیـازمندید، درون این کتاب گنجانده شده است. اگر کتاب راز را مطالعه کرده‌اید، این کتاب ژرفای بیشتری بـه دانسته‌های کنونی شما خواهد بخشید.

چیزهای فراوانی وجود دارد کـه باید از آن آگاه باشید. چیزهای زیـادی نیز وجود دارد کـه شما حتما دربارۀ خود و زندگی‌تان، آن‌ها را درک کنید. همۀ این‌ها خوب است؛ درون حقیقت ورای خوب و فوق‌العاده است.

فهرست مطالب

پیشگفتارمقدمـهقدرت چیست؟قدرت احساساتشرایط احساسقدرت و خلقتاحساس، خلقت استزندگی، شما را تعقیب مـیکندکلیدهای قدرتقدرت و پولقدرت و ارتباطاتقدرت و تندرستیقدرت و شماقدرت و زندگی

: دانلود کتاب قهرمان اثر راندا برن

دانلود کتاب قهرمان اثر راندا برن دانلود کتاب قدرت - راندا برن - کتابراه
[دانلود کتاب قدرت - راندا برن - کتابراه دانلود کتاب قهرمان اثر راندا برن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 13:38:00 +0000